The family riotously celebrates their new inheritance